Skip to main content

REGULAMIN SERWISU NUVERO.PL

obowiązuje od 25 maja2022r.

 

§1 Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług na rzecz Użytkowników za pomocą Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://nuvero.pl przez Operatora: VOIX Maciej Jeleń z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 200/6, NIP: 6692314372, REGON: 382427426.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem: https://nuvero.pl w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie oraz wydrukowanie.
 3. Przed rejestracją w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Zarejestrowanie się Użytkownika w Serwisie jednoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami oraz zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej pisemnej umowy. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu od momentu rejestracji w Serwisie.
 4. Regulamin ma charakter ogólny względem innych regulaminów, które to regulują kwestie związane ze świadczeniem poszczególnych Usług. Tym samym Regulamin ma zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w innym regulaminie. W razie sprzeczności Regulaminu względem postanowień regulaminu określającego zasady świadczenia danej Usługi, pierwszeństwo stosowania mają te ostatnie, chyba, że innych regulaminów nie ma (Regulamin jest jedyną umową).

§2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument wraz z załącznikami;
 2. Serwisie – rozumie się przez to Serwis internetowy nuvero.pl dostępny pod adresem https://nuvero.pl umożliwiający korzystanie drogą elektroniczną z Usług, o których mowa w §4. Regulaminu;
 3. Operatorze – rozumie się przez to firmę VOIX Maciej Jeleń z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 200/6, NIP: 6692314372;
 4. Użytkowniku – rozumie się przez to korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. Usłudze lub Usługach – rozumie się przez to usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, opisane w §4 Regulaminu;
 6. Cenniku – rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej Serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za Usługi Serwisu, zakres i warunki świadczenia Usług nieodpłatnie, która stanowi załącznik do Regulaminu. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu;
 7. Opłacie abonamentowej lub Abonamencie – rozumie się przez to opłatę uiszczaną przez Użytkownika z góry z tytułu świadczenia Usług. Opłata jest niepodzielna i dotyczy pełnego miesiąca kalendarzowego; ustalana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się na stronie https://nuvero.pl, obowiązującym w chwili wybrania przez Użytkownika danej Usługi;
 8. Okresie Abonamentowym – rozumie się przez to okres czasu, przez który Usługa udostępniana jest Użytkownikowi i który określony jest w aktualnym Cenniku;
 9. Konto – obszar w Serwisie przypisany do Użytkownika, w którym znajdują się dane stworzone przez Użytkownika;
 10. Dniu rejestracji – rozumie się przez to dzień, w którym zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Regulaminie, Użytkownik za pomocą wybranego przez siebie loginu i hasła zarejestruje się w Serwisie. Od dnia rejestracji rozpoczyna się bezpłatny dostęp do Usług, o ile taki przewiduje aktualna oferta Operatora;
 11. Planie taryfowym – rozumie się przez to jeden z wymienionych w Cenniku, rodzajów konta, które różnią się funkcjonalnością i ceną.
 12. Pacjentach – rozumie się przez to osoby fizyczne, które Użytkownik może dodać do Serwisu i dla których tworzone są diety i zalecenia żywieniowe.
 13. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 14. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 tj.).

§3 Rodzaje i zakres Usług

 1. Operator świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika Usługi dostępu do Serwisu nuvero.pl, której funkcjonalność zależą od wybranego Planu taryfowego i opisane zostały szczegółowo w Cenniku.
 2. Operator przewiduje jednorazowy okres bezpłatnego testowania Usługi płatnej do 14 dni od momentu zamówienia testowego okresu.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w istniejącej funkcjonalności. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług, w tym ich dodawania i usuwania. Zmiany w powyższym zakresie nie stanowią zmiany Regulaminu.
 4. W ramach świadczenia Usługi Operator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Serwisu. Wynikłe przerwy mogą być spowodowane aktualizowaniem Serwisu, koniecznością konserwacji lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Serwisu. Operator podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Serwisu. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Serwisu w celu jego aktualizowania, wykonania konserwacji lub usunięcia przez Operatora ewentualnych nieprawidłowości i że nie będzie podnosić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.

§4 Warunki świadczenia Usług

 1. Dostęp do Usług Serwisu nuvero.pl możliwy jest z komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek Internetowych: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari.
 2. Prawidłowe korzystanie z Usług możliwe jest jedynie po spełnieniu w/w wymagań technicznych. Operator nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowości w świadczeniu Usług powstałe w związku z niespełnieniem przez Użytkownika powyższych wymogów.
 3. Użytkownik może wybrać jeden z oferowanych przez Operatora Usług i korzystać z dostępnych w niej funkcjonalności, których szczegółowy opis znajduje się na stronie Serwisu https://nuvero.pl, zgodnie z Cennikiem.
 4. Użytkownik w każdej chwili może zmienić Plan taryfowy na inny z dostępnych.
 5. Po dokonaniu przez Użytkownika opłaty za płatny Plan taryfowy, Użytkownik uzyskuje dostęp do danej Usługi zgodnie z zakresem wymienionym w Cenniku. Świadczenie Usług rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Użytkownika płatności zgodnie z Cennikiem, chyba że Cennik lub regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi stanowi inaczej.
 6. Operator świadczy Usługi przez Okres Abonamentowy.
 7. Użytkownik po upływie Okresu Abonamentowego, w celu dalszego korzystania z Usług Serwisu, powinien dokonać opłaty za kolejny Okres Abonamentowy zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 8. Użytkownik zobowiązany jest dokonywać opłat za korzystanie z Usług zgodnie z Cennikiem za każdy Okres Abonamentowy.
 9. W przypadku rezygnacji lub nieopłacenia Abonamentu za korzystanie z Serwisu, dostęp do Usługi zostaje zablokowany.
 10. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usług odpłatnych w trakcie Okresu Abonamentowego, opłata uiszczona przez Użytkownika za ten okres nie podlega zwrotowi.

§5 Zasady bezpieczeństwa

 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator informuje Użytkownika, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 2. Użytkownik nie powinien używać komputerów oraz jakichkolwiek innych urządzeń pozwalających na korzystanie z Usług niezabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.
 3. Użytkownik w procesie rejestracji i logowania do Serwisu oraz procesie odzyskiwania hasła powinien upewnić się czy połączenie z Serwisem realizowane jest w bezpiecznym, szyfrowanym protokole – https://.
 4. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną WIELKĄ literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@, #, $, %, ^, &, *)
 5. Użytkownik nie powinien udostępniać loginu i hasła do Serwisu osobom trzecim.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim hasła i loginu służących do rejestracji i logowania Użytkownika w Serwisie.
 7. Jeżeli Użytkownik dostrzeże oznaki błędnego lub nietypowego funkcjonowania Serwisu, niezwłocznie powinien przerwać korzystanie z Serwisu i zgłosić problem Operatorowi.

§6 Dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika

 1. Użytkownik przed zarejestrowaniem się do Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść. Aby rozpocząć pracę w Serwisie, Użytkownik musi zarejestrować się zgodnie z poleceniami Serwisu.
 2. Dostęp do Serwisu uzyskują Użytkownicy, którzy prawidłowo przeszli proces rejestracji w Serwisie, z tym że dostęp do Usług odpłatnych Użytkownik uzyskuje po dokonaniu opłaty zgodnie z Cennikiem, chyba że regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi stanowi inaczej.
 3. Podczas rejestracji do Serwisu Użytkownik wprowadza login i hasło.
 4. Po zarejestrowaniu w Serwisie, Użytkownik otrzymuje domyślnie dostęp do konta bezpłatnego.

§7 Wyrejestrowanie Użytkownika (usunięcie Konta)

 1. Użytkownik w każdym momencie może zażądać od Operatora usunięcia Konta Użytkownika.
 2. W celu usunięcia Konta, Użytkownik wysyła wiadomość e-mail z adresu na jakie jest zarejestrowane Konto na adres kontakt@nuvero.pl z żądaniem usunięcia Konta.
 3. Konto wraz ze wszystkimi danymi Użytkownika są usuwane przez Operatora w ciągu 3 dni od momentu otrzymania żądania od Użytkownika.

§8 Odpłatność za Usługę

 1. Zakres Usług, świadczonych bezpłatnie określony jest w Cenniku.
 2. Użytkownik zarejestrowany i zalogowany do Serwisu na możliwość wykupienia płatnego Planu taryfowego.
 3. Wysokość Opłaty abonamentowej określona jest w Cenniku w chwili wybrania przez Użytkownika danej Usługi;
 4. Użytkownik wnosi opłatę za Usługę po zamówieniu Usługi zgodnie z instrukcjami w Serwisie.
 5. Operator w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę VAT. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 6. Strony zgodnie postanawiają, że Operator będzie zarachowywał wpłaty pochodzące od Użytkownika w pierwszej kolejności na poczet należności najdawniej wymagalnych, niezależnie od treści oświadczeń Użytkownika towarzyszących wpłacie.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług, przy czym taka zmiana nie ma wpływu na wysokość Opłaty abonamentowej już opłaconej.

§9 Obowiązku Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest przed dodaniem danych osobowych pierwszego Pacjenta zawrzeć z Operatorem Umowę powierzenia danych osobowych Pacjentów w formie elektronicznej o której mowa w § 11 „Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów”.
 2. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie w szczególności:

a) modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie obciążać, przerywać, spowalniać lub utrudniać normalne funkcjonowanie Serwisu, utrudniać jego dostępność innym Użytkownikom,
b) przesyłać lub rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich, robaków, zainfekowanych plików lub podobnych destrukcyjnych elementów w odniesieniu do Serwisu,
c) dostarczać i rozpowszechniać treści o charakterze bezprawnym lub godzących w dobre imię lub interes Operatora lub podmiotów trzecich.

§10 Okres świadczenia Usług

 1. Świadczenie usług rozpoczyna się w momencie poprawnego zarejestrowania konta przez Użytkownika.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Usług świadczonych przez Operatora poprzez usunięcie konta.
 3. Operator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:

a) umyślnie narusza postanowienia Regulaminu,
b) dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,
c) dokonuje czynności niezgodnych z prawem,
d) działa na szkodę Operatora,
e) podał nieprawdziwe dane,
f) utracił login lub hasło oraz nie skorzystał ze wskazanej przez Operatora Serwisu procedury odzysku loginu lub hasła,
g) rozwiązał „Umowę powierzenia danych osobowych Pacjentów”,
h) w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.

4. W przypadkach wymienionych w §9 ust. 2 i 3 Regulaminu, Użytkownik nie może dochodzić żadnych roszczeń od Operatora ani dochodzić o zwrot dokonanej opłaty. W szczególności wyłączone jest prawo dochodzenia przez Użytkownika od Operatora odszkodowania na zasadach ogólnych, a Operator ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika nawet za okres, za który Użytkownik dokonał opłaty.

§11 Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

 1. Operator jest administratorem danych osobowych Użytkowników będącymi osobami fizycznymi w rozumieniu RODO.
 2. Użytkownik podczas rejestracji do Serwisu dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu świadczenia Usługi w ramach Serwisu.
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników wynikających z art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku Regulaminu: „Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla Użytkowników”.

§12 Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów

 1. Użytkownicy mają możliwość dodawania w Serwisie danych osobowych Pacjentów.
 2. Użytkownik jest administratorem danych osobowych Pacjentów w rozumieniu RODO.
 3. Operator jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe Pacjentów w ramach świadczenia Usługi w zakresie obejmującym funkcjonalność Serwisu.
 4. Umowę powierzenia danych osobowych Pacjentów zawierana jest w formie elektronicznej pomiędzy administratorem (Użytkownikiem) tych danych, a podmiotem przetwarzającym (Operatorem) na odległość, podczas rejestracji Użytkownika w Serwisie i nie wymaga podpisu Stron.
 5. Treść zawieranej umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu: „Umowa powierzenia danych osobowych Pacjentów”.

§13 Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym, prawnym i technicznym.
 2. Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.
 3. Aktualizacja dokonywana będzie przez Operatora bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.
 4. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
 5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz nienależytego świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Operatora oraz z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Serwisu powstałe wskutek zaplanowanej przez Operatora przerwy technicznej wynikającej ze zmiany funkcjonalności, aktualizacji Serwisu lub prac administracyjnych.

§14 Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji związanych z użytkowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje związane z użytkowaniem serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@nuvero.pl.
 3. Reklamacja powinna być wysłana z adresu mailowego wskazanego w koncie Użytkownika jako adres do kontaktu i zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Operator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż to wynika z obowiązującego Prawa Telekomunikacyjnego. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Operator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Serwisie.
 6. W razie prawdopodobieństwa przekroczenia terminu określonego w §13 ust. 4 Regulaminu, Operator poinformuje Użytkownika o przewidywanym terminie rozpatrzenia sprawy.

§15 Zmiana Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika poprzez wysłanie do Użytkownika komunikatu zawierającego treść nowego Regulaminu lub informacji o pojawieniu się nowego Regulaminu. Nowy Regulamin dostępny będzie również na stronie internetowej Serwisu.
 3. W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika treści nowego Regulaminu Operator będzie świadczył Usługi na zasadach określonych w nowym Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest stosować postanowienia nowego Regulaminu.
 4. Niezaakceptowanie przez Użytkownika nowego Regulaminu jest jednoznaczne z rezygnacją Użytkownika z Usług i rozwiązaniem umowy, co wiąże się z usunięciem konta w serwisie.
 5. Operator zapewni Użytkownikowi jednomiesięczny okres przejściowy na zaakceptowanie nowego Regulaminu, liczony od dnia opublikowania Regulaminu przez Operatora. Niezaakceptowanie przez Użytkownika treści nowego Regulaminu w wyżej wskazanym okresie równoznaczne jest z rezygnacją przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Operatora i rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora. Rozwiązanie umowy wiąże się z usunięciem konta w serwisie.
 6. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcia konta Użytkownika w serwisie, opisanych w §9, Operator zastrzega sobie prawo przechowywania danych użytkownika dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Usługi, przez ustawowy okres przedawnienia roszczeń.

§16 Postanowienia końcowe

 1. Spory powstałe w związku ze świadczeniem Usług będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Operatora. Prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Materiały umieszczone w Serwisie nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą stosowanie jako formy terapii.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Operatora oraz zaakceptowania jego treści przez Użytkownika.
 4. Korespondencja z Operatorem odbywa się za pośrednictwem adresu mailowego podanego do kontaktu w Serwisie Operatora.
 5. Zmiana załączników do Regulaminu nie stanowi zmiany Regulaminu.
 6. Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu:

a) Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla Użytkowników

b) Umowa powierzenia danych osobowych Pacjentów

c) Cennik

Uwaga ABSOLWENCI i STUDENCI kierunków dietetycznych!

20210825 promocja dla absolwentow

Jeśli jesteś Studentem lub ukończyłeś/-aś naukę na kierunku związanym z dietetyką, to możesz wziąć udział w naszej akcji promocyjnej: „NUVERO dla Absolwentów”! 🎓
Na start otrzymasz abonament w programie tańszy o 60 % na okres 6 lub 12 miesięcy na dowolny plan abonamentowy!! 🎉🎉

Jaka jest cena w akcji promocyjnej „NUVERO dla Absolwentów”?

👉 STANDARD: 120 zł netto za okres 6 miesięcy
👉 STANDARD: 183 zł netto za okres 12 miesięcy

👍PREMIUM: 173 zł netto za okres 6 miesięcy
👍PREMIUM: 264 zł netto za okres 12 miesięcy

👌 EKSPERT: 202 zł netto za okres 6 miesięcy
👌 EKSPERT: 308 zł netto za okres 12 miesięcy

Jak skorzystać z oferty ❓❓

1. Wyślij do nas maila na adres: absolwent@nuvero.pl z załączonym dyplomem, zaświadczeniem o ukończeniu studiów (może być zrzut ekranu z Twojego uczelnianego profilu) lub legitymacją – pamiętaj o zakryciu Swoich danych osobowych 😎. W treści maila napisz jeszcze na jaki plan abonamentowy i okres się zdecydowałeś/-aś.

2. W odpowiedzi otrzymasz od nas kod rabatowy, który obniży cenę o 60%.❗️

💥 REGULAMIN PROMOCJI: ZOBACZ💥

Promocja